Products > Cate > Intensive

Intensive Day


Rebirth advanced placenta…

ครีมรกแกะรีเบิร์ทสูตรเข้มข้นมากเป็นพิเศษ ช่วยให้การฟื้นฟูและดูแลผิวได้ผลอย่างรวด …

Intensive Night


Rebirth emu whitening con…

เนื้อครีมประกอบด้วยอีมู ออยล์เข้มข้น วิตามินอี และไลโพโซม อีมูออยล์ สามารถซึมสู่ …